کارگاه بدون گرد و غبار

3

شرکت ما آماده سازی کارگاه عاری از گرد و غبار را از اوایل مهرماه آغاز کرده است که به بهبود کیفیت محصول پس از تحویل و بهره برداری کمک می کند.


زمان ارسال: اکتبر 20-2020