کارگاه بدون گرد و غبار

3

شرکت ما آماده سازی کارگاه عاری از گرد و غبار را در اوایل ماه اکتبر آغاز کرده است. این به بهبود کیفیت محصول پس از تحویل و استفاده کمک می کند.


زمان ارسال: 20-20 اکتبر